Reglement van de "Escape Room in the Dark" wedstrijd

De Brailleliga organiseert een wedstrijd om spelsessies te winnen voor de Escape Room in the Dark die zij van 4 juli tot 28 augustus 2022 in verschillende Belgische steden organiseert.

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door de Brailleliga, een vereniging voor blinden en slechtzienden, met zetel te 1060 Brussel (België), Engelandstraat 57, en is toegankelijk via de pagina escaperoombrailleliga.be.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd loopt van 29 juni 2022 tot en met 21 augustus 2022.

Artikel 3 – Regels van het spel

Deze wedstrijd is voorbehouden aan alle meerderjarige personen, met uitzondering van de personeelsleden van de Brailleliga, en van alle ondernemingen die meewerken aan de uitvoering van de wedstrijd.

Deelname impliceert aanvaarding van de voorwaarden van het hieronder beschreven reglement.

Minderjarigen mogen alleen aan de wedstrijd deelnemen als zij de uitdrukkelijke toestemming van beide ouders of hun voogd hebben. Indien een minderjarige aan de wedstrijd deelneemt, gaan wij ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Indien de minderjarige deze toestemming niet kan geven, kan hem/haar op elk moment de toegang worden geweigerd en kan zijn/haar recht op een prijs worden ingetrokken.

Elke deelnemer mag slechts één keer spelen en moet zich aan de volgende instructies houden

Vul de gegevens in met naam, voornaam en e-mail.

Geef antwoord op de volgende vraag: “Wanneer werd de Brailleliga opgericht?

Beantwoord de subsidiaire vraag: “Hoeveel mensen denk je dat deze week aan de wedstrijd zullen deelnemen?

Artikel 4 – Winnaars en prijzen

Er zal 1 Escape Room in the Dark spelsessie per week te winnen zijn, voor de duur van de wedstrijd, d.w.z. 8 sessies in totaal.

De winnaar van de week wordt in de periode van 04/07 tot 22/08/2022 elke maandag aangeduid door Marie-Charlotte Castellini van de Brailleliga in haar hoedanigheid van Fundraising Advisor van de Brailleliga.

Om kans te maken moeten de deelnemers ten eerste de eerste vraag juist hebben beantwoord. Bij de tweede vraag moeten zij een antwoord hebben gegeven dat zo dicht mogelijk bij, maar minder dan, het juiste aantal ligt.

Bij gelijke stand is de winnaar de persoon die de vraag het snelst juist heeft beantwoord. De winnaar wordt aangeduid door Marie-Charlotte Castellini van de Braille League in haar hoedanigheid van adviseur fondsenwerving van de Brailleliga.

De winnaar wordt per e-mail “Brailleliga asbl” op de hoogte gebracht en ontvangt zijn/haar geschenkcode per e-mail.

Met deze code kan de winnaar op de website www.escaperoominthedark.be een gratis spelsessie van 45 minuten boeken, die hij of zij met de mensen van zijn of haar keuze (groep van 2 tot 5 personen) kan bijwonen in een van de volgende steden (onder voorbehoud van bevestiging van de locaties door de betrokken gemeenten)

Brussel van 4 tot 10 juli (in Elsene, Luxemburgplein)

Louvain-la-Neuve van 11 tot 17 juli (in Louvain-la-plage)

Durbuy van 18 tot 24 juli (in de anticlinaal)

Namen van 25 tot 31 juli (op de Place d’Armes)

Leuven (nog te bevestigen) van 1 tot 8 augustus

Gent (nog te bevestigen) 9 tot 17 augustus

Oostende (nog te bevestigen) 18 tot 24 augustus

Knokke 22 tot 28 augustus (Heldenplein)

De prijs kan niet worden terugbetaald in ruil voor een geldwaarde.

Artikel 5 – Uitsluiting

De Brailleliga kan te allen tijde een persoon uitsluiten van deelname aan de competitie indien deze persoon niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals uiteengezet in artikel 3. Een deelnemer kan ook uit de wedstrijd worden verwijderd als er een vermoeden van vals spel of misbruik bestaat. In dat geval wint de eerstvolgende persoon die aan de criteria van de Brailleliga voldoet, de prijs.

Artikel 6 – Overmacht

In geval van een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of een wijziging buiten de wil van de Brailleliga, die de voortzetting of het evenwicht van de actie verhindert of een van de essentiële onderdelen ervan wijzigt, is de Brailleliga van elke verplichting ontheven.

Artikel 7 – Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten hun controle dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd door omstandigheden buiten hun wil wordt onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de Brailleliga in het kader van deze wedstrijd kan verzamelen, zullen niet aan derden worden meegedeeld. Wij eerbiedigen nauwgezet de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

RGPD: De volgende gegevens worden in MailChimp opgeslagen en in communicatie gebruikt

– Vraag 1

– Vraag 2

– Achternaam

– Voornaam

– Emailadres

Artikel 9 – Mogelijke geschillen

Deelname aan deze wedstrijd impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, alsmede van elk besluit van de organisator. Betwistingen zullen door de organisator niet in aanmerking worden genomen. Elke klacht in verband met deze campagne moet binnen 7 werkdagen na het einde van de campagne schriftelijk worden toegezonden aan het hoofdkantoor van de Brailleliga. In geen geval kunnen klachten mondeling of per telefoon worden behandeld. Klachten die niet binnen de termijn zijn ingediend en niet schriftelijk zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Artikel 10 – Bijzondere bepalingen

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer door onbevoegden, indien de organisator alle noodzakelijke beschermende maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht.

Artikel 11 – Neerlegging van het reglement

De huidige regels :

Is verkrijgbaar op het volgende adres: Engelandstraat 57, 1060 Brussel;

Zal beschikbaar zijn op de website www.escaperoominthedark.be;

Zal beschikbaar zijn op de website www.escaperoombrailleliga.be;

Kan op verzoek per post of langs elektronische weg worden toegezonden.

Andere:

Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, beheerd, geassocieerd of gesponsord door Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of de Brailleliga niet aansprakelijk stellen voor enige schade die voortvloeit uit hun deelname.